ZZS un LP Ciblā atbalstīs B kat. tiesību iegūšanu vidusskolēniem - Ludzas Zeme

ZZS un LP Ciblā atbalstīs B kat. tiesību iegūšanu vidusskolēniem

0
(0)

Ciblas novads

Zaļo un Zemnieku savienība, Latgales partija kandidāti:

 1. Juris Dombrovskis
 2. Sarmīte Leščinska
 3. Elvīra Rimicāne
 4. Rudīte Valtere
 5. Marina Barkāne
 6. Inese Birska
 7. Nikolajs Petrovs
 8. Pēteris Romanovskis
 9. Aldis Tihovskis
 10. Valfrēds Miezītis
 11. Ēriks Astičs
 12. Gunta Stolere

Priekšvēlēšanu programma

Mēs turpināsim iesāktos, uzsāksim jaunus darbus, lai kopā ar sava novada ļaudīm veidotu drošu, sakārtotu, ekoloģiski tīru, ekonomiskai izaugsmei un ģimenes pamatvērtību stiprināšanai labvēlīgu vidi, kas nodrošina ikviena cilvēka pamatvajadzības pēc tiesiskās un sociālas aizsardzības, veselības aprūpes, izglītības un kultūras pieejamības, mīlestības, cieņas pilnas dzīves pašiem savā zemē-Ciblas novadā, savā Latgalē, Latvijā. Mūsu apvienības darbs būs atklāts, stabils, prognozējams. Dzīvosim labākā, skaistākā novadā, kura pamatvērtības vienmēr ir bijušas un būs: CILVĒKS, VIDE, DARBS!

Budžets un pārvalde

 • Nodrošināsim racionālu, pārdomātu, sabalansētu budžeta līdzekļu izlietošanu novada iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanai ,infrastruktūras uzturēšanai.
 • Izstrādāsim jaunu Ciblas novada attīstības programmu 7 gadu termiņam.
 • Nodrošināsim profesionālu pakalpojumu pieejamību novada pagasta pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centrā Blontos.
 • Pilnveidosim iedzīvotāju informēšanu, izmantojot pašvaldības informatīvo izdevumu „Ciblas novada ziņas” mājaslapu un citus masu saziņas līdzekļus.
 • Rīkosim iedzīvotāju sanāksmes pagastos, lai atskaitītos par paveikto.
 • Piesaistīsim pašvaldības darbā jaunos speciālistus, nodrošināsim kvalifikācijas celšanu.
 • Sadarbosimies ar kaimiņu pašvaldībām, deleģējot tām atsevišķas funkcijas.

Ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbība

 • Veiksim grozījumus Ciblas novada Teritorijas plānojumā, lai veicinātu uzņēmēju iesaisti Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.
 • Izmantojot ES fondu finansējumu, realizēsim Latgales programmas aktivitātes, veicinot investīciju piesaisti, darba vietu radīšanu novadā.
 • Realizēsim grants ceļu posmu pārbūvi, izmantojot LAD pasākumu programmu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
 • Turpināsim sadarbību ar uzņēmēju padomi, nevalstiskajām organizācijām, nodrošināsim lauksaimniecības konsultantu pakalpojumus.
 • Veicināsim lauku tūrisma attīstību, izveidojot jaunus tūrisma maršrutus.
 • Dosim prioritāti vietējo uzņēmēju pakalpojumiem un precēm pašvaldības vajadzībām.

Izglītība, kultūra, sports

 • Saglabāsim esošās izglītības iestādes novadā.
 • Pilnveidosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvas izglītības iegūšanai.
 • Piesaistīsim ES fondu finansējumu mācību procesa pilnveidošanai, veiksim Ciblas vidusskolas sporta laukuma renovāciju.
 • Nodrošināsim logopēda, psihologa, sociālā pedagoga pieejamību izglītības iestādēs, atbalstīsim karjeras izglītību skolās.
 • Materiāli stimulēsim skolēnu sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs.
 • Atbalstīsim B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu Ciblas vidusskolas izglītojamajiem.
 • Saglabāsim stipendijas sekmīgajiem 9.-11.klašu izglītojamajiem.
 • Nodrošināsim brīvpusdienas visiem Ciblas novada bērnudārzu, skolu audzēkņiem.
 • Atbalstīsim novada pašvaldības kolektīvus, pulciņus, rīkosim novada svētkus, kultūras pasākumus.
 • Veicināsim veselīgu dzīvesveidu, atbalstīsim sporta aktivitātes novadā.
 • Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, piešķirsim finansējumu projektam “Jaunieši novadam”.
 • Sadarbosimies ar tradicionālo reliģisko konfesiju draudzēm.

Komunālā saimniecība, ceļi

 • Turpināsim pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanu un uzlabošanu.
 • Uzlabosim ūdens kvalitāti ciematos, sakārtosim pašvaldības notekūdeņu sistēmas.
 • Pilnveidosim atkritumu šķirošanas punktus ciematos.
 • Uzlabosim pašvaldības ceļu tīklu.
 • Atjaunosim ielu apgaismojumu ciematos.
 • Labiekārtosim kapsētas, tām piegulošās teritorijas.
 • Aicināsim iedzīvotājus sakārtot apkārtējo vidi, rīkosim konkursu „Sakoptākā lauku sēta”.

Sociālā palīdzība, veselība, demogrāfija

 • Nodrošināsim sociālos pakalpojumus un palīdzību trūcīgajiem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, citiem grūtībās nonākušajiem.
 • Nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi veco ļaužu mājā.
 • Sadarbojoties ar NVA, iesaistīsim bezdarbniekus algotos pagaidu darbos, nodarbināsim skolēnus vasaras darbos.
 • Saglabāsim primārās veselības aprūpes pieejamību pagastos, atbalstīsim ģimenes ārstu prakses un veselības profilakses pasākumu organizēšanu.
 • Atbalstīsim novada jauniešu studijas medicīnas jomā.
 • Veicināsim demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, atbalstot jaunās ģimenes, palielinot pabalsta apmēru par katru jaundzimušo.

Sabiedriskā kārtība

 • Sadarbojoties ar valsts policiju, zemessardzi, apsardzes firmām, nodrošināsim sabiedrisko kārtību ikdienā un masu pasākumos.

Publicēts 26 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0