Latgales partija kārsaviešiem popularizēs veselīgu dzīvesveidu - Ludzas Zeme

Latgales partija kārsaviešiem popularizēs veselīgu dzīvesveidu

0
(0)

Kārsavas novads

LATGALES PARTIJA kandidāti:

 1. Pēteris Laganovskis
 2. Edgars Puksts
 3. Aivars Lipskis
 4. Anna Zīmele
 5. Karīna Adamoviča-Krišāne
 6. Modrīte Lele
 7. Gunta Bojāre
 8. Antons Skangals
 9. Kārlis Poikāns
 10. Roberts Mikažāns
 11. Līvija Urtāne
 12. Jānis Stafeckis
 13. Ernests Rinkevičs
 14. Silvija Jaudzema
 15. Anatolijs Posredņikovs
 16. Reinholds Jacenko
 17. Edgars Gabranovs
 18. Tatjana Jegorova

Priekšvēlēšanu programma

LATGALES PARTIJA ir reģionālā politiskā partija, kuras mērķis ir strādāt Latvijas, Latgales reģiona un katras pašvaldības iedzīvotāju labā, veicinot novada mērķtiecīgu attīstību un izaugsmi, nodrošinot katram cilvēkam garīgo un materiālo labklājību, neatkarīgi no viņa etniskās, nacionālās, reliģiskās piederības vai sociālā statusa. Kārsavas novads ir vieta, kurā mēs visi dzīvojam, kurā mēs strādājam, skolojam savus bērnus.

Partija ir atvērta visiem novada iedzīvotājiem, kuri vērtē esošo situāciju, spējīgi piedāvāt racionālus risinājumus reģiona ilgtspējīgai attīstībai un ir gatavi uzņemties atbildību par Partijas izvirzīto mērķu realizāciju.

LATGALES PARTIJAS darbības pamatprincipi ir godīgums, atklātība un profesionalitāte. Mēs realizēsim godprātīgu politiku – deputātu un pašvaldības ierēdņu atbildīgumu vēlētāju priekšā, atklātu un skaidri pamatotu politisko un saimniecisko lēmumu pieņemšanu.

BUDŽETS UN PĀRVALDE

 • Nodrošināsim sabalansētu pašvaldības budžetu un realizēsim racionālu tā līdzekļu izlietošanu, atklāti un regulāri informēsim sabiedrību par to.
 • Ievērosim atklātības principus novada pārvaldē, nodrošinot savlaicīgu informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un budžeta izlietojumu.
 • Nodrošināsim profesionālu, ātru pakalpojumu saņemšanu Kārsavas novada domē un pagastu pakalpojumu centros.

INFRASTRUKTŪRA

 • Turpināsim attīstīt un uzturēt novadā esošo ceļu infrastruktūru, atbilstoši novada attīstības prioritātēm, piesaistot ES struktūrfondus.
 • Aktīvi iesaistīsimies jaunu projektu izstrādē un ieviešanā Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanai.
 • Turpināsim izglītības, kultūras un sociālo iestāžu objektu rekonstrukciju un sakārtošanu visa novada teritorijā.
 • Saglabāsim un attīstīsim Kārsavas pilsētas un pagastu komunālos pakalpojumus, izveidojot vienotu dienestu.
 • Sakārtosim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS

 • Rūpēsimies par visu izglītības iestāžu pastāvēšanu un attīstību novada iedzīvotāju pieejamības un kvalitātes kontekstā.
 • Pilnveidosim bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināsim resursus nometņu, rotaļu laukumu un citu infrastruktūras darbības punktu organizēšanai.
 • Turpināsim nodrošināt bezmaksas pusdienas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī 1.-12.klašu skolniekiem. Rast risinājumu, kā nodrošināt brīvpusdienas jauniešiem, kuri deklarēti Kārsavas novadā, bet mācās Malnavas koledžā.
 • Nodrošināsim labvēlīgus apstākļus un nepieciešamos resursus kultūras procesu norisei un kultūras infrastruktūras attīstībai.
 • Uzlabosim novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu materiāli tehnisko bāzi. Sekmēsim talantīgu jauniešu meistarības izaugsmi un atbalstīsim labākos sportistus.
 • Nodrošināsim aktīvu kultūras dzīvi novadā, atbalstīsim mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus.
 • Atbalstīsim Kārsavas novada kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un attīstību. Sniegsim atbalstu novada reliģiskajām organizācijām.

VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA

 • Nodrošināsim sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību trūcīgām ģimenēm, riska grupas jauniešiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensionāriem.
 • Strādāsim pie alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstības un jau esošo pakalpojumu pilnveidošanas sociālajā jomā.
 • Nodrošināsim pieejamību primārās veselības aprūpes pakalpojumiem ikvienam iedzīvotājam.
 • Saglabāsim novada teritorijā esošos medpunktu pakalpojumus un sekmēsim ģimenes ārstu prakses laukos.
 • Uzlabosim pansionāta „Mūsmājas” un sociālā dienesta materiāli tehnisko bāzi.
 • Veicināsim veselīga dzīves veida popularizēšanu novada iedzīvotājiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Veidosim pievilcīgu infrastruktūru uzņēmēju piesaistīšanai Kārsavas novada teritorijā, izmantojot Latgales speciālās ekonomiskās zonas paredzetās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai.
 • Turpināsim sniegt atbalstu ražošanas un pakalpojumu uzņēmumiem, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Sniegsim atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, turpināsim atbalstīt biznesa ideju konkursu „STEP UP”, lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos Kārsavas novadā.

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 • Sadarbojoties ar Valsts policiju un citām valsts struktūrām, veicināsim sabiedriskās kārtības ievērošanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu nodrošināšanu.
 • Uzlabosim iedzīvotāju apkalpošanu pašvaldību iestādēs un uzņēmumos, pilnveidosim, un uzlabosim sniegto pakalpojumu klāstu.

KOPĀ KĀRSAVAS NOVADA UN LATGALES ATTĪSTĪBAI!

Publicēts 27 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0