Latvijas Reģionu Apvienība Kārsavā strādās ar investoriem - Ludzas Zeme

Latvijas Reģionu Apvienība Kārsavā strādās ar investoriem

0
(0)

Kārsavas novads

Latvijas Reģionu Apvienība kandidāti:

 1. Toms Vorkalis
 2. Marita Joņina
 3. Jānis Ļubka
 4. Andris Šicāns
 5. Jolanta Silicka
 6. Normunds Noviks
 7. Valentīna Dobrovoļska
 8. Zigmārs Naglis
 9. Jānis Linužs
 10. Nauris Poikāns
 11. Dainis Kušners
 12. Iveta Šumska
 13. Pēteris Orinskis
 14. Rimants Žogota
 15. Raivis Rumaks
 16. Juris Vorkalis
 17. Elviss Poikāns
 18. Jānis Krivtežs

Priekšvēlēšanu programma

EKONOMIKA

Atbalsts lielajiem uzņēmējiem:

 • Jāsakārto infrastruktūru pie uzņēmējiem, kur ir reālas darba vietas.
 • Jāsakārto īpašumtiesības pašvaldības zemēm un ēkām, lai tās var piedāvāt potenciālajiem Latgales SEZ uzņēmējiem. Darbs ar investoriem.
 • Informācijas apkopošana par telpām un infrastruktūru novadā, kuras piedāvā iedzīvotāji un uzņēmēji – izveidot publiski pieejamu datubāzi.
 • Neveikt būvdarbus un vērtīgu preču iepirkšanu bez iepirkuma procedūras vai cenu aptaujas, pat ja likums to ļauj neveikt. Lobēt vietējos uzņēmējus, tik tālu cik tas ir likumīgi, piem., izmantojot “zaļo iepirkumu”.

Atbalsts mazajiem uzņēmējiem:

 • Sakārtot infrastruktūru pie mazajiem uzņēmējiem, tūrisma objektiem.
 • Attīstīt jauno uzņēmēju programmu “Step Up!” palielinot pieejamos grantus.
 • Izveidot biroju telpas Kārsavas pilsētā, kuras iespējams izīrēt uzņēmējiem.
 • Veicināt iekšējo preču/naudas apriti novadā, ieviešot tiešo tirdzniecību vietējai produkcijai. Realizēt Tūrisma un amatniecības centra „Līču mājas” projektu, kā tūrisma un vietējos preču noieta vietu.
 • Izveidot platformu “Uzņēmējs – students”, kurā ir informācija: uzņēmējiem par praktikantiem, studentiem par prakses vietām.

PĀRVALDĪBA

 • Jaunos darbiniekus izvēlēties caur publiskiem konkursiem, pieļaujot arī iekšējos konkursus.
 • Pārskatīt štata vienības, lai efektivizētu pašvaldības saimniecību. Atbildīgajiem darbiniekiem ir pilna darba laika noslodze un atbilstošs atalgojums. Nodrošināt darbiniekiem bezstresa apstākļus, lai būtu motivācija un prieks strādāt kopēju mērķu realizēšanai.
 • Veikt pašvaldības SIA “Kārsavas Namsaimnieks” pilnu izvērtēšanu. Kopā ar uzņēmuma vadību izvirzīt mērķus, periodiski tos pārskatīt, ja tie netiek sasniegti, lemt par vadības maiņu.
 • Izvērtēt pašvaldības SIA “Kārsavas Slimnīca” vadītāja atbilstību amatam. Slimnīcā attīstīt un uzturēt pamatpakalpojumus, kuri pieejami šobrīd. Nodrošināt pakalpojumus, kuru pieejamība vai kvalitāte šobrīd ir nepietiekama, vai kuru nav vispār.

SABIEDRĪBA

 • Lēmumu pieņemšanā pastāvīgi iesaistīt sabiedrību.
 • Sadarbībā ar novada lielākajiem uzņēmējiem izveidot fondu, no kura skolēniem par augstiem sasniegumiem, pasniegt apbalvojumus.
 • Kārsavas novadā ir daudz neapdzīvotu māju un dzīvokļu. Sazināties ar īpašniekiem un ar viņu piekrišanu izveidot un publicēt sarakstu ar tirgū pieejamajiem īpašumiem, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas grib dzīvot mūsu novadā.
 • Sadarboties un stiprināt kopdarbu ar novada aktīvajām biedrībām.
 • Izveidot finanšu fondu novada kultūrvēsturisko objektu iekonservēšanai un attīstībai.
 • Izstrādāt precīzu un publiski pieejamu lauku ceļu greiderēšanas un atjaunošanas grafiku.
 • Meklēt risinājumus, kā nodrošināt regulāru un adekvātu (40 min) sabiedrisko transportu uz Rēzekni.
 • Ierīkot jauniešu centru Kārsavā un tā nodaļas pagastos.

IZGLĪTĪBA

 • Piesaistīt novada skolām “Iespējamās misijas” skolotājus.
 • Veicināt lokālpatriotismu un zināšanas par novadu, pieļaujamos normu robežās, integrēt mācību saturā tēmas un piemērus no dzīves novadā.
 • Izveidot kvalitatīvu pulciņu piedāvājumu pirmsskolas bērniem.
 • Veicināt sadarbību nevis konkurenci starp Kārsavas vidusskolu un Malnavas koledžu. Abas izglītības iestādes var viena otru papildināt, radot plašāku izvēli jauniešiem. Rast risinājumu kā nodrošināt brīvpusdienas mūsu novada bērniem, Malnavas koledžā.

KULTŪRA

 • Pārdalīt kultūras namu vadītāju atbildības, izveidojot vienu vadītāju, kura tiešā pakļautībā darbojas visi pagastu un pilsētas kultūras namu darbinieki. Definēt pasākumu kvalitātes kritērijus, pēc kuriem pasākumi tiek regulāri vērtēti.
 • Kārsavas kultūras nams jāattīsta par prestižu un apmeklētu iestādi, ar jaunu tēlu un kvalitatīviem pasākumiem. Izremontēt telpas nama aizmugurē. Izskatīt esošās vadītājas atbilstību amatam.
 • Dažādot kultūras piedāvājumu, organizējot pašdarbnieku pasākumus savos un kaimiņu pagastos.
 • Atjaunot Malnavas parka “Zīdūņs” estrādi, lai tā darbojās kā kultūras norišu vieta vasaras sezonā.

SOCIĀLĀ SFĒRA

 • Ar dažādiem pašvaldības instrumentiem, prioritāri atbalstīt bērnus, it sevišķi trūcīgas ģimenēs.
 • Sociālos gultu pakalpojumu sakārtošana – telpu remonts, adekvāts atalgojums darbiniekiem.
 • Veicināt senioru mobilitāti novadā.

SPORTS

 • Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, izveidot kvalitatīvu publisko trenažieru un aerobikas zāli Kārsavā.
 • Turpināt attīstīt jau esošās sporta jomas, nosakot tās par prioritārajām.
 • Attīstīt individuālos sporta veidus tajās jomās, kurās ir entuziasti.
 • Treniņu un pasākumu organizēšanu deleģēt biedrībai “SK “Kuorsova””.
 • Paplašināt aktīvās atpūtas iespējas pieaugušajiem, it sevišķi sievietēm.

Publicēts 27 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0