Veidosim novadu tādu, kādā vēlamies dzīvot! - Ludzas Zeme

Veidosim novadu tādu, kādā vēlamies dzīvot!

Veidosim novadu tādu, kādā vēlamies dzīvot!
2.4
(14)

Sarmīte Leščinska, Ludzas novada pašvaldību deputātu kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta

Esmu dzimusi Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā. No 8 gadu vecuma esmu saistīta ar Ciblu. Pabeidzu Ciblas vidusskolu, tad mācījos un ieguvu pedagoga kvalifikāciju Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, vēlāk – Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. Gadu gaitā esmu ieguvusi sertifikātus atsevišķu mācību priekšmetu mācīšanai – Liepājas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē. Man ir divi maģistra grādi: pedagoģijā (pielīdzinātais) un izglītības zinātņu maģistra grāds, ko ieguvu Latvijas Universitātē. Pašreiz skolā mācu informātiku, datoriku un sociālās zinības.

 

Ikdienā daudz laika veltu pašizglītībai – piedalos attālinātajos semināros, kursos, apgūstu jaunākās tehnoloģijas, lai tās ieviestu skolas darbā, mācību priekšmetu pasniegšanā. Man patīk pētīt, uzzināt jaunas lietas, kādu ideju īstenot. Brīvajā laikā daudz lasu grāmatas. Uzskatu, ka viss, ko tu iemācies, pieder tev pašam, un neviens nevar to atņemt. Tāpēc, nedrīkst pārstāt mācīties ko jaunu.

Mana profesionālā pieredze ir saistīta ar darbu izglītībā. No 1984. līdz 1995. gadam – skolotāja, no 1995. līdz 2015. gadam – direktora vietniece izglītības jomā, kopš 2015. – skolas direktore. No 2009. gada esmu atbildīga par izglītību Ciblas novadā. Man ir pieredze darba plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, arī projektu izstrādē un koordinēšanā gan skolas, gan novada mērogā.
Demogrāfiskās pārmaiņas un cilvēku emigrācija ir problēma, ar ko saskaramies ik uz soļa. Iedzīvotāju skaita samazināšanās liek uz visu paskatīties citām acīm daudzās jomās, arī izglītībā. Skolu tīkla reforma, noteiktais minimālais izglītojamo skaits klašu grupās ietekmēs gan pilsētu, gan lauku skolas. Jaunā novada teritorijā pēc iespējas nepieciešams saglabāt esošās izglītības iestādes, iespējams, tām sniedzot finansiālu atbalstu. Nepieciešams turpināt attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru un uzlabot materiāli tehnisko bāzi, īpašu uzmanību pievēršot IT jomas kapacitātes stiprināšanai, ieviešot tehnoloģiskus risinājumus, kas ļauj pielietot mūsdienu vajadzībām atbilstošu digitālo saturu un metodes.

Mana pieredze pašvaldību darbā ir gandrīz 12 gadi – kopš 2009. gada pašvaldību vēlēšanām. Visās iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās esmu pārstāvējusi Zaļo un Zemnieku Savienības sarakstu. Esmu sava novada patriote. 8 gadus biju Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece. Šajos gados esmu iepazinusi novada iedzīvotājus, viņu vajadzības. Katrs iedzīvotājs novadam ir svarīgs, katra pieredze ir vērtīgs ieguldījums novada attīstībā. Visus gadus esmu darbojusies Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Kopā ar pārējiem Ciblas novada pašvaldības deputātiem esam pieņēmuši un pieņemam lēmumus, kas virzīti uz novada infrastruktūras uzlabošanu, projektu īstenošanu, cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, sociālo atbalstu u.c.

Pašvaldību reformai pievienotā vērtība būs tad, ja tā uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Vai tā būs? Tas lielā mērā atkarīgs no jaunā novada vadības. Novada domē ir jādarbojas cilvēkiem, kas spēj pieņemt gudrus un izsvērtus lēmumus, atbildīgi tos īstenot, kas redz problēmas un to risinājumus – gan tūlītējus, gan ilgtermiņā raugoties. Un noteikti, veidojot jauno novadu, jāņem vērā pašreizējo pašvaldību – Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadu labā pieredze.

Eiropas vietējo pašvaldību hartā (6.p.) ir teikts, ka vietējām varām ir atļauts pašām noteikt savas iekšējās pārvaldes struktūras, lai pielāgotu tās vietējām vajadzībām un nodrošinātu efektīvu pārvaldi. Nodrošinot novada pašvaldības attīstību, jāspēj saskatīt gan pilsētu, gan katra pagasta nākotne, saglabājot esošās un radot jaunas darba vietas, jāņem vērā iedzīvotāju intereses, konkrētas teritorijas īpatnības un esošās infrastruktūras priekšrocības. Ir jāmeklē risinājumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Katrā pagastā jāsaglabā tās iedzīvotājiem svarīgi objekti un pakalpojumi – feldšeru punkti, skolas, bērnudārzi, bibliotēkas, kultūras nami, pagastu pārvaldes. Esmu par jaunā novada pilsētu un lauku infrastruktūras vienmērīgu attīstību, par tūrismam un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides radīšanu, investīciju piesaisti, atbalstu jaunu darba vietu radīšanai, ceļu sakārtošanu, par sociālo atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām, atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, kultūrai un sportam.

Jaunais “Pašvaldību likums” nosaka, ka administratīvajā teritorijā jānodrošina demokrātiska, efektīva un sabiedrībai pieejama pārvalde. Tiek akcentēta nepieciešamība pēc augstākas sabiedrības iesaistes pakāpes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, kas nodrošinātu pēc iespējas plašāku jaunajā novadā iekļauto administratīvo teritoriju iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu būtiskos, ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos. Tātad ikviena pašvaldības iedzīvotāja ieinteresētība, sadarbība, atklāts dialogs var kļūt par pašvaldības attīstības virzītājspēku!

Visiem novēlu izturību, efektīvu komunikāciju un sadarbību! Tikai kopīgi darbojoties, izdosies izveidot novadu tādu, kādā vēlamies dzīvot!

 

Politisko reklāmu apmaksāja Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 2.4 / 5. 14