Saskaņa Ciblas novadā organizēs iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - Ludzas Zeme

Saskaņa Ciblas novadā organizēs iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

0
(0)

Ciblas novads

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija kandidāti:

  1. Sniedze Irbe
  2. Voldemārs Īvulis
  3. Olga Maļavkina
  4. Jolanta Prīdāne
  5. Pēteris Burbo
  6. Andris Malahovs

Priekšvēlēšanu programma

Mēs īstenosim savu programmu:

Saglabāsim esošus pabalstus un palielināsim šādus pabalstus: vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, jubilejas pabalstu. Apstiprināsim vienreizēju pabalstu: pabalsts stājoties laulībā. Pabalsts tiks piešķirts jaunlaulātajiem stājoties laulībā pirmo reizi.

Sludināsim iepirkumus un piesaistīsim Eiropas Savienības līdzekļus projektiem.

Saglabāsim brīvpusdienas skolēniem.

Nodrošināsim balvas skolēniem, kuri mācību gadu pabeiguši ar izcilām sekmēm.

Rīkosim ekskursijas skolēniem. Ierīkosim bērnu rotaļu laukumus un labiekārtosim novada teritoriju.

Nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību: saglabāsim medpunktus un veicināsim iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu –iegādāsimies āra (brīvdabas) trenažierus, rīkosim sporta sacensības, pārgājienus, atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas veselīga dzīvesveida īstenošanā.

Rīkosim ideju konkursu jauniešiem (līdz 25 gadi (ieskaitot)) savas idejas īstenošanai Ciblas novadā ar naudas balvu.

Atbalstīsim novada jaunos talantus (rīkojot jauno talantu konkursu), saglabāsim un īstenosim kultūras pasākumus.

Nodrošināsim novada iedzīvotājus ar savlaicīgu un korektu jautājumu risināšanu un darba izpildi.

Ciblas novadā ir skaistas vietas, veicināsim novada tūrisma attīstību.

Nodrošināsim iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Izveidosim un iekārtosim sabiedrisko centru, kur iedzīvotāji varēs pavadīt brīvo laiku.

Atbalstīsim pamatotas un dzīvotspējīgas iedzīvotāju idejas Ciblas novada attīstībā.

Organizēsim iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

Gādāsim par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu apgaismošanu; veiksim atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli; kapsētu uzturēšanu).

Gādāsim par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; veiksim pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm).

Rūpēsimies par kultūru un sekmēsim tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai).

Nodrošināsim iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām).

Sekmēsim saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēsimies par bezdarba samazināšanu – atbalstīsim uzņēmējus, saimnieciskās darbības veicējus, mājražotājus un jaunos uzņēmējus, veicināsim sadarbību.

Piedalīsimies sabiedriskās kārtības nodrošināšanā(kārtību nodrošinās pašvaldības par sabiedrisko kārtību atbildīgās amatpersonas un policija).

Racionāli un lietderīgi apsaimniekosim pašvaldības kustamo un nekustamo mantu (atbilstoši finansiālajām iespējām veiksim pašvaldības ēku(būvju) atjaunošanu).

Izveidosim komisiju, kura apsekos un vidi degradējošas ēkas(būves) un nekoptas teritorijas Ciblas novadā un veiks Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības, lai veicinātu nekoptu teritoriju un būvju sakārtošanu.

Nodrošināsim samērīgu nodokļu iekasēšanas kārtību (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izvērtēsim iespēju piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus).

Informēsim iedzīvotājus par aktualitātēm (pašvaldības mājaslapā, vietējā laikrakstā).

Publicēts 26 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0