Mācībās nostiprina sadarbību katastrofu pārvaldīšanā - Ludzas Zeme

Mācībās nostiprina sadarbību katastrofu pārvaldīšanā

Mācībās nostiprina sadarbību katastrofu pārvaldīšanā
5
(1)

Mūsu nemierīgajos laikos ikviens vēlas zināt, cik aizsargāts ir viņš un viņa īpašums negaidītas avārijas vai dabas katastrofas gadījumā. Īpaši tas interesē iedzīvotājus pierobežā, kur atrodas gan starptautiska šoseja, gan dzelzceļš, pa kuru dažkārt tiek transportēti bīstami šķidrumi.

 

Šodien stāstīsim, kādi gadījumi, mācības un avārijas bijušas Ludzas un Zilupes dzelzceļa stacijās pēdējos gados. Skaidrosim, kā saskaņoti rīkojas ārkārtas gadījumos Ludzas novada pašvaldība, valsts operatīvie dienesti un citas institūcijas, kādas kopīgās mācības tiek rīkotas Ludzas novadā, izspēlējot dažādus scenārijus. Uzklausīsim vairāku dienestu pārstāvju viedokļus par to, kas palīdz saprasties dažādām institūcijām, lai ārkārtas situācijas gadījumā ātrāk reaģētu un likvidētu katastrofu sekas.

 

Sadarbība un informācijas apmaiņa

Ludzas novada pašvaldība sadarbojās ar visiem operatīvajiem dienestiem un valsts institūcijām, bet ciešāk – ar Valsts policiju, Zemessardzi, Robežsardzi, VUGD, Valsts Drošības dienestu, Valsts Mežu dienestu, Vides dienestu, AS Sadales tīkls, VAS Latvijas Dzelzceļš.

– Sadarbojamies gan Ludzas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas ietvaros, kuru es vadu kā priekšsēdētājs, gan nelaimes vai ārkārtas situāciju gadījumos. Tiek organizētas arī kopīgās mācības, kurās iesaistās dažādas iestādes un kurās izspēlē dažādus scenārijus, pastāvīgi notiek arī informācijas apmaiņa,– stāsta Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Mekšs.

Civilās aizsardzības komisija kopā pulcējas ne retāk kā reizi sešos mēnešos, taču ikdienā tās dalībnieki regulāri sazinās arī ārpus komisijas sēdēm. Jāpaskaidro, ka civilās aizsardzības komisija rīko sanāksmes, ja ir notikusi katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomā. Piemēram, plūdu, sausuma, apledojuma draudi, vētra, kas nodarījusi postījumus cilvēkiem, īpašumam, novada infrastruktūrai.

 

Pašvaldības sadarbība ar VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas komandieris Jānis Klodāns stāsta, ka, strādājot pie kopējās drošības situācijas uzlabošanas, tiek izveidota cieša sadarbība gan ar Ludzas novada pašvaldību un tās pakļautībā esošajām iestādēm (Ludzas apsaimniekotājs, Pašvaldības policija, Ludzas novada sociālais dienests u.c.), gan ar dažādām valsts institūcijām.

VUGD Latgales reģiona pārvaldes Ludzas daļas komandieris Jānis Klodāns.

 

– Mūsu sadarbība norisinās divos virzienos,– stāsta J. Klodāns. – Pirmkārt, preventīvā, kad kopīgi risinām jautājumus, kas sekmē drošākas vides izveidošanu iedzīvotājiem, piemēram, kopīgi strādājot pašvaldības civilās aizsardzības komisijā, veicot ugunsdrošības pārbaudes dažādos objektos, tajā skaitā pašvaldības apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās utt. Otrkārt, aktīvā, novēršot vai likvidējot dažādu apdraudējumu sekas – ugunsgrēkus, vētras utt. Piemēram, ja ugunsgrēkā cilvēki ir zaudējuši savas mājas un ir nepieciešama izmitināšana, tad to nodrošināšanā iesaistās Ludzas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki.
Ugunsgrēkos un glābšanas darbos ir nepieciešama arī citu dienestu palīdzība, piemēram, pašvaldības policija palīdz norobežot notikuma vietu, lai skatītāji atbildīgajiem dienestiem netraucētu strādāt, kā arī neapdraudētu savu veselību un dzīvību, atrodoties bīstamajā zonā. J. Klodāns augsti novērtē ilggadējo un pozitīvo sadarbību ar SIA Ludzas apsaimniekotāju, kurš operatīvi risina situācijas.

VUGD reizi gadā kādā no novada objektiem rīko ugunsdzēsības mācības. Pērn 27. jūnijā VUGD veica taktiskās mācības Ludzas medicīnas centrā, to mērķis bija pārbaudīt ugunsdzēsēju glābēju prasmes, veicot ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus ārstniecības iestādē, kā arī veicināt un pilnveidot sadarbību starp glābšanas darbu vadītāju un objekta administrāciju.

VUGD Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas pēc sekmīgi aizvadītām mācībām Ludzas medicīnas centra teritorijā 2023.g. 27.jūnijā. Taktisko mācību mērķis bija pārbaudīt ugunsdzēsēju glābēju prasmes.

 

– Šādos specifiskos objektos ir būtiska sadarbības esamība, kā arī informācijas aprites ātrums,– skaidro J. Klodāns. – Tas sekmē pēc iespējas ātrāku bīstamības novēršanu cilvēkiem un videi.

Šogad jūnijā mācības plānotas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā. J. Klodāns uzskata, ka sadarbība ar Ludzas novada pašvaldību ir ļoti veiksmīga.

 

Regulāri organizē kopīgās mācības

Civilās aizsardzības komisijai ir pienākums piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. Valsts līmeņa un reģionālā līmeņa mācības rīko ne retāk kā reizi 4 gados, bet Ludzas novadā rīko vietēja mēroga mācības, lai visi dienesti būtu zinoši un varētu palīdzēt saviem cilvēkiem.

VUGD Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Inta Ševele piedalās Ludzas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā.

 

Bieži notiek teorētiskās jeb “galda” mācības, kur izspēlē un modelē dažādus scenārijus katastrofu draudu gadījumā un katastrofas pārvaldīšanā. Piemēram, VUGD izstrādāts scenārijs paredzēja, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā gāzes noplūdes rezultātā noticis sprādziens un ēka sabrukusi. Lai arī, cerams, ka šādas nelaimes nenotiks, speciālistiem ir jāzina, kā visiem kopā labāk sadarboties, lai katastrofu mazinātu. Un to viņi regulāri arī dara.

Tāpat regulāri Ludzas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija piedalās mācībās, kuru iniciatori ir Zemessardze, Latvijas dzelzceļš un citas institūcijas. Speciālisti uzskata, ka jebkuras mācības ir ar pievienoto vērtību, jo ļauj iesaistītajiem dienestiem satikties, pārrunāt notikušo un arī šādās mācībās var ieraudzīt lietas, kas dokumentos šķiet perfektas, bet dzīve tomēr parāda, ka ir nepieciešami uzlabojumi.

 

Mācības Ludzas dzelzceļa stacijā

2022. gada 1. jūnijā notika mācības Ludzas dzelzceļa stacijā, kuras organizēja VAS “Latvijas Dzelzceļš”. Tika izspēlēts scenārijs, ka cisternai, kas atradās uz dzelzceļa pievedceļa, radās plaisas, kā rezultātā vairākās vietās ievērojami izplūda šķidrums ar asu smaku. Mācībās piedalījās ugunsdzēsēji no Ludzas un Rēzeknes, Rēzeknes stacijas avārijas grupa, kā arī glābšanas darbos tika izmantots ugunsdzēsības un palīdzības vilcieni. VUGD nodarbinātie, izmantojot nepieciešamos individuālas aizsardzības līdzekļus, veica cilvēku glābšanu no bīstamās zonas, tika norobežota bīstamā zona un izveidota atsārņošanas vieta. Līdzās tam tika veikta vielas noplūdes lokalizēšana un likvidēšana, kā arī nodrošināta cisternas un izlijušās bīstamās kravas pārklāšana ar putām un ūdens aizsega izveidošana.

Dienestu rīcību koordinēja Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi, atrodoties vagonā turpat pie dzelzceļa stacijas. Mācības ļāva visiem iesaistītajiem uzlabot zināšanas, prasmes, izpratni, kā rīkoties līdzīgās situācijās praktiski, lai ātrāk kopā novērstu bīstamību.

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācībās Ludzas dzelzceļa stacijā 2022.gada 1.jūnijā. Uz negadījuma vietu steidzas ugunsdzēsēji glābēji.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” Civilās aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītājs Nikolajs Koptelovs stāsta, ka LDz regulāri organizē kompleksās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības dažādos Latvijas reģionos, tajās pārbauda dzelzceļa speciālistu, operatīvo dienestu un vietējās pašvaldības atbildīgo pārstāvju sadarbību avārijas situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanā.

 

Likvidē avāriju sekas uz dzelzceļa

Dzelzceļš, kā zināms, ir paaugstinātas bīstamības zona, bet robežas tuvums papildus ievieš savas korekcijas cilvēku, ēku un vides drošībā. Zilupē tikāmies ar Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta priekšnieka vietnieku Arvīdu Čodaru.

– Mēs esam paši pirmie, kas ievēro bīstamību,– saka viņš. – Galvenais ir ātri reaģēt, ātri noziņot, izsaukt palīdzību, un pēc iespējas mazināt kaitējumu.

Robežsargi sadarbojās gan ar stacijas dežurantu, gan ar muitu, gan ar pašvaldību, ar citiem dienestiem, kopīgi risinot problēmas. Katrai situācijai izstrādāts savs rīcības plāns. Kravā var būt paaugstināta radiācija, dzelzceļā var notikt dažādas avārijas, bīstamo vielu noplūdes, tāpēc visiem dienestiem jāstrādā ātri un efektīvi.

Specialists apskata bojātu cisternu. 2022.g. 1.jūnijs, mācības Ludzas dzelzceļa stacijā.

 

Kā veiksmīgu sadarbības piemēru un profesionālu rīcību ārkārtas gadījumā, A. Čodars min 2017.gada 27. februāra notikumu, kad robežsargi Zilupes stacijā, veicot kravas vilciena sastāva pārbaudi, ievēroja, ka no cisternas notika kravas noplūde. Nekavējoties tika informēti atbildīgie dienesti, tika ierobežota teritorija. Tika noskaidrots, ka noplūst naftas-gāzes kondensāts. VUGD darbinieki veica applūdušās vietas apstrādi ar putām, lai novērstu ugunsgrēka iespējamību. Kopā ar Latvijas dzelzceļa darbiniekiem tika novērsta noplūde, savākta bīstamā viela, kā arī zeme apstrādāta ar absorbentu, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Šajā ārkārtas situācijā saliedēti kopā strādāja VUGD, Valsts vides dienests, Latvijas dzelzceļš, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts robežsardze, Valsts policija un Valsts ieņēmumu dienesta muita.

Savukārt 2022. gada 1. janvārī izbraucošam uz Krieviju vilcienam pārlūza ritošās daļas rāmis un pāris vagonu nogāja no sliedēm. Vilciens nenogāzās, palika stāvot, bet pārrāvās divās daļās, vienā bija 26, otrajā – 24 vagoni. VAS “Latvijas Dzelzceļš” avārijas sekas likvidēja.

Svarīgi, ka LDz ir izveidotas Ugunsdrošības un glābšanas vienības ar ugunsdzēsības vilcieniem, palīdzības vilcieniem, operatīvo specializēto autotransportu, mobilajām pacelšanas iekārtām un bīstamo kravu avārijas aprīkojumu, kas nodrošina ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu visā LDz pārvaldītajā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā.

 

Kopīgi sniedza atbalstu bēgļiem

Labs Robežsardzes sadarbības piemērs ar Ludzas novada pašvaldību notika 2022. gadā, kad Ukrainas pilsoņi bēga no kara, pastāstīja A. Čodars. Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde piedalījās kopīgās sēdēs kopā ar Ludzas novada pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām “Tavi draugi”, lai varētu sniegt atbalstu Ukrainas bēgļiem, nodrošinot ar dzeramo ūdeni, nojumēm un nakts mītnēm. Kopīgā atbalsta sniegšana laikus tika saskaņota ar pašvaldību un bēgļi ar mašīnām tika nogādāti no Terehovas RKP gan uz vilcienu Zilupe-Rīga, gan uz Zilupes tehnikuma viesnīcu, vai Zilupes ugunsdzēsēju piešķirtajām telpām, lai varētu pārnakšņot pirms vilciena.

Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks Arvīds Čodars.

 

Pierobežas iezīmes

No Zilupes stacijas līdz Krievijas robežai ir 3,4 km. Pati ciešāka sadarbība ir ar Opoļu RSN, ja nepieciešams, Zilupes DzRKP sniedz tam atbalstu robežpārkāpēju meklēšanā. Sadarbība notiek arī ar Terehovas RKP, Pasienes RSN, Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldi.

Tāpat arī katru mēnesi notiek personāla apmācība, lai visi mācētu ātri un profesionāli rīkoties. Kur ir ugunsdzēšamie aparāti, kur atrodas artēziskā aka – ja atbrauks ugunsdzēsēji, katrs varēs parādīt, kur ņemt ūdeni.

Zilupes DzRKP sadarbojās arī ar pašvaldības Bāriņtiesu, gadījumos ja robežsargi ir aizturējuši kādu nepilngadīgu Latvijas vai citas valsts personu, vai bez dokumentiem, ja viņiem nav mātes vai tēva. Bez Bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnes robežsargi nevar pratināt nepilngadīgu personu.

– Agrāk, kad garām brauca pasažieru vilciens Maskava-Rīga, Rīga-Maskava, bija gadījumi, ka bērni brauca gan nelegāli, gan ar viltotiem dokumentiem, šajos gadījumos Ludzas novada Bāriņtiesa sniedza mums atbalstu,– stāsta A. Čodars.

Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde 2022. un 2023. gadā regulāri attālināti un klātienē piedalījās gan VUGD, gan Ludzas novada pašvaldības rīkotajās Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sēdēs, kā arī 2022. gada 1. jūnijā mācībās Ludzas dzelzceļa stacijā.

Avārija Zilupes dzelzceļa stacijā 2017.g. 2.februārī, kad no cisternas iztecēja naftas-gāzes kondensāts. To savāca, aplejot ar absorbentu, lai bīstamas vielas nekaitē videi.

 

Paaugstina gatavību reaģēt terorisma draudiem

Ar Ludzas novada pašvaldību sadarbojās arī Valsts drošības dienests (VDD), kas īsteno dažādus pasākumus nacionālās drošības stiprināšanai. Dienests regulāri informē pašvaldību vadību un atbildīgos dienestus par potenciāliem apdraudējumiem, sniedzot rekomendācijas to novēršanai.

Pēdējos gados VDD rīkoja pretterorisma mācības dažādos Latvijas reģionos, tajā skaitā Latgalē. 2023. gada jūnijā Daugavpilī tika organizēts informatīvais seminārs un galda mācības, kur tika izspēlēta operatīvo dienestu gatavība reaģēt uz teroristiska rakstura uzbrukumu cilvēku masveida pulcēšanās vietā.

Tāpat VDD eksperti regulāri vada lekcijas dažādu pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem par ārvalstu specdienestu radīto apdraudējumu, tajā skaitā vervēšanas un izlūkošanas riskiem. Ludzas novadā VDD amatpersonas 2023. gada septembrī un oktobrī novadīja četras lekcijas dažādu institūciju pārstāvjiem, kopumā sniedzot informāciju vairāk kā 200 personām.

Zilupes dzelzceļa stacijas teritorija. Inspektore Svetlana Rutka: no šejienes līdz robežai – 3,4 km.

 

Katram pašam arī jārūpējas par drošību

Noslēgumā J. Klodāns atgādina, ka ikviena iedzīvotāja pienākums ir rūpēties pašam par savu veselību un drošību. Pirmkārt, nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos. Otrkārt, ikvienam ir jāapzinās, ka sekmīga jebkāda apdraudējuma pārvarēšana būs iespējama tikai tad, ja arī paši būsim zinoši un sagatavojušies.

– Nereti dzirdam, ka “mums nav informācijas, mēs nezinām, ko darīt”,– saka Ludzas daļas komandieris. – Šeit pretī gribas pajautāt, ko jūs esat darījuši, lai uzzinātu, jo informācija ir pieejama. Pirmkārt, vai jūs esat iepazinušies ar bukleta “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumā?” saturu? Šajā materiālā, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā VUGD tīmekļvietnē, ir iekļauta pamatinformācija par rīcību dažādos apdraudējumos. Dažādi drošības padomi apkopoti jaunajā tīmekļvietnē www.112.lv. Aicinu arī iedzīvotājus savos viedtālruņos lejupielādēt lietotni “112 Latvija”, kas ne tikai ļaus piezvanīt uz tālruņa numuru 112, bet saņemt arī informāciju par aktuālajiem brīdinājumiem, par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību.

Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka, atskanot trauksmes sirēnai, jāieslēdz TV vai RADIO, kur tiks pārraidīta informācija par to, kas ir noticis un kā rīkoties, bet, ja pastāv tiešs apdraudējums, jāzvana uz tālruņa numuru 112.

Ja katrs no mums izpildīs šo mājasdarbu, tad ikviena apdraudējuma pārvarēšana notiks operatīvāk un sekmīgāk.

 

Dienesti rīkojas saliedēti

Varam secināt, ka Ludzas novada teritorijā regulāri tiek rīkotas daudz un dažādas mācības, ir sadarbības plāni, notiek informācijas apmaiņa, valsts un pašvaldības dienesti un iestādes sniedz viens otram atbalstu, koordinē rīcību, kopīgi likvidē avāriju sekas. Fakti liecina, ka reālajos ārkārtas situācijās tās strādā saliedēti, lai novērstu iespējamos draudus iedzīvotājiem, kā arī videi un īpašumiem. Katastrofu likvidēšanā koordinēta rīcība un iesaistīto efektīva sadarbība samazina reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu laiku, līdz ar ko mazinās iespējamo katastrofu sekas.

Ludzas novada iedzīvotāji var uzticēties speciālistiem, kuriem rūp viņu drošība.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Mācībās nostiprina sadarbību katastrofu pārvaldīšanā” saturu atbild Ludzas Zeme

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1