Te mācās jaunie robežsargi. - Ludzas Zeme

Te mācās jaunie robežsargi.

0
(0)

Valsts robežsardzes koledžā (VRK) jaunieši no 18 līdz 30 gadiem var iegūt profesionālo (personām ar vidējo izglītību, bez priekšzināšanām) un augstāko (amatpersonas, kuras ieguvušas 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni – Valsts robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors un kurām ir dienesta pieredze uz valsts robežas) izglītību. 

Kadeti  saņem  algu

Jauniešiem, kuri izvēlas šo mācību iestādi, jāatbilst vairā­kām prasības, piemēram, jābūt valsts valodas prasmei augstā­kajā līmenī, fiziski sagatavo­tam, nedrīkst būt sodīts, notie­sāts vai saukts pie krimināl­- at­bildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas speciāliste Dace Lomanovska pārliecināta, ka formastērps uzliek savus pie­nākumus, tāpēc, iespējams, ne katram tas patīk. Mācību pro­cess atšķiras no mācībām vidus­skolā vai citā izglītības iestādē, jo nav tādu mācību priekšmetu, kā, piemēram, latviešu valoda un matemātika, bet jāapgūst robežuzraudzība, imigrācijas kontrole un citas specifiskas zināšanas. VRK kadeti mācību laikā atrodas dienestā, tāpēc viņiem ir iespēja saņemt algu, kas ir 433 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī.

Diskotēkas un  balles  nerīko

Mācības VRK jāapgūst intensīvi, atrast laiku atpūtai nemaz nav tik viegli. Ir jaunieši, kuri izvēlas dziedāt korī, dar­boties pašpārvaldē, piedalīties sporta un sadraudzības pasāku­mos, kā arī kopīgi braukt eks­kursijās. Diskotēkas un balles, kas sabiedrībā bieži vien saistās ar alkohola lietošanu, šajā mācību iestādē nerīko. Dienes­tā alkohola lietošana nav at­ļauta.

Ik rīts kade­tiem sākas ar rīta rosmi, telpu sa­kopšanu un per­sonīgās higiēnas pasākumiem. Jau­niešiem ar vizuālo izskatu ir vieglāk – galvenais, lai katru rītu būtu noskūta bārda un tīrs formastērps. Savukārt jaunie­tēm prasības, iespē­jams, lauž sievišķību, jo ma­tiem vienmēr jābūt savāktiem, nedrīkst lietot iz­aicinošu kosmē­tiku, uzkrī­tošus auskarus un citas rotaslietas (pie­ļaujami vien divi gredzeni (ieturētā stilā). Ja ir kāda ķēdīte vai krustiņš, tad tam jābūt paslēptam zem apģērba. Arī par nagu garumu un lakas spilg­tumu jāpadomā, lai tas netrau­cētu pildīt dienestu, piemēram, šaut. Instruktori ir tie, kas novērtē gan kadetu izskatu, gan kārtību dienesta viesnīcas istabiņās. Dienesta viesnīcā pastāvīgi atrodas dežurants, kas seko līdzi kadetu darbībām. Dežurantam ir tie­sības pārbau­dīt kadetu istabiņas (tās neslēdz ne dienā, ne naktī) arī nakts laikā.  

Ievēro  kārtību un  disciplīnu

Patstāvīgā darba stundās, ja iepriekš bijusi šaušana, kadeti velta laiku ieroču tīrīšanai. Ja nav uzlikti citi pienākumi, jau­nieši apmeklē bibliotēku, raksta referātus, gatavojas kontrol­darbiem vai vienkārši mācās kādā no koledžas telpām. Vaka­ros, ja saskaņo ar rotas ko­mandieri, viņi drīkst iziet ārpus koledžas teritorijas. Līdz vakara jundai, kas sākas pulksten 22.00, visiem kadetiem jābūt dienesta viesnīcā.

Ja kadets dienesta viesnīcā ierodas alkohola reibumā, tad tiek risināts jautājums par kadeta izslēgšanu no mācību iestādes. Kadets dienestā atrodas visas          24 stundas diennaktī, tāpēc, ja brīvdienās, piemēram, viņš nokļūst ceļu satiksmes negadī­jumā, par to jāinformē savs tiešais priekšnieks. Kadetiem un personālam jārēķinās, ka jebkurā diennakts laikā ierasto ritmu var iztraucēt trauksme, kas noteiktā laikā liek ierasties koledžā un būt gataviem pildīt dienesta pienākumus.

Sporto  kadeti un  personāls

Trenēties un uzturēt sevi formā kadetiem palīdz nodar­bības VRK Sporta mācību centrā, kur pieejams peldba­seins, trenažieru un sporta zāles, tuvcīņas zāle, pagrabā – šau­tuve, kā arī pie centra atrodas tenisa korts un stadions. Arī personāls nedrīkst aizmirst fiziskās aktivitātes, jo katru gadu maijā jākārto ieskaites sportā, šaušanā, ierindas mā­cībā, dienesta reglamentos un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Nodarboties ar spor­tu VRK Sporta mācību centrā var arī citi interesenti – juri­diskas un privātas personas, kuras slēdz ar iestādi līgumu vai iegādājas abonementu. Piepra­sītākā aktivitāte, kā atzīst VRK Sporta mācību centra darbi­nieki, ir peldbaseina apmeklē­jums. Jāatceras tikai, ka vasaras sezonā (laikā no 1.jūnija līdz 1.oktobrim) peldbaseins ir slēgts. Tad baseinā tiek veikti apkopes darbi.

Veido slēpņus un orientējas mežā

VRK Lauku mācību centrā Janapole kadetiem ir iespēja savas zināšanas un iemaņas pielietot praksē, piedaloties militārās taktikas nodarbībās, piemēram, iemēģinot roku šaušanā ar automātu, veidojot ierakumus un slēpņus. Lauku mā­cību centrā uzstādīts novēro­šanas tornis, kadeti piedalās arī nakts nodarbībās, pārliecinās, vai prot orientēties mežā. Paši kadeti atzīst, ka šajās nodarbībās ar interesi iepazīst darbības, kas pietuvinātas robežsarga ik­dienai. Nodarbību scenāriji iz­strādāti, vadoties pēc situācijām, kas sastopamas uz robežas.

 Atvērti  bērniem un  pieaugušajiem

VRK bieži, piemēram, Karje­ras dienās, Projektu nedēļās, ierodas ekskursanti, kuri vēlas iepazīt šo mācību iestādi. Ko­ledžu apmeklē gan bērnu­dārzu bērni un skolēni, gan arī citi interesenti. Koledžas pārstāvji ir bieži viesi arī skolās un dažādos pasākumos, piemēram, pilsētu svētkos. Interesentiem šādās tikšanās reizēs ir iespēja iepa­zīties ar personu sejas identifi­kācijas iespējām, paspēlēties ar pirkstu nospiedumiem, foto mozaīkām, šaušanas trena­žieriem, aplūkot tematiskās izstādes u.c. Piedāvātās ak­tivitātes ir bezmaksas pasā­kums, tāpēc pieejams ikvie­nam.

Raksts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu. 

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0