Es jums rakstu jeb kā noformēt iesniegumu

Sergejs TIMOFEJEVS

Redakcijā laiku pa laikam iegriežas lasītāji ar lūgumu palīdzēt kāda jautājuma risināšanā. Problēma visiem līdzīga: cilvēks vērsies kādā iestādē, kur solījuši atbalstīt un palīdzēt samezglojušos jautājumu atrisināt, taču... vezums nekust ne no vietas. Mēs savu iespēju robežās cenšamies cilvēkam palīdzēt, bet nereti izrādās, ka prasītājs pats nav izmantojis visus iespējamos likumiskos variantus cīņā par savām tiesībām.
Šoreiz nerunāsim par iespējām vērsties tiesā, bet pievērsīsim uzmanību kādam vienkāršam, tai pašā laikā svarīgam paņēmienam, ar kuru patiesībā arī jāsāk meklēt taisnību, proti, sūdzības vai iesnieguma uzrakstīšanai. Ja cilvēks nav saņēmis oficiālu rakstisku atbildi no attiecīgās iestādes, ir ļoti grūti pierādīt, ka tika dots solījums jautājumu atrisināt.

Uzrakstīšanas kārtība
Katrs cilvēks ir tiesīgs uzrakstīt sūdzību, ja kāda iestāde, organizācija vai ierēdnis ir pārkāpuši viņa tiesības vai arī viņu neapmierina pieņemtais lēmums, lūgt izskatīt viņa iesniegumu, kā arī iesniegt savus priekšlikumus kādas iestādes vai ierēdņa darba pilnveidošanai.
Lai iestāde, kurā jūs vēršaties ar iesniegumu, nevarētu izvairīties no rakstiskas atbildes, rakstot iesniegumu, ir jāievēro daži noteikumi. Jums obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, precīza dzīves vieta, kā arī pareizi jāuzraksta iestādes nosaukums un, ja iespējams, jānorāda arī amatpersona, no kuras jūs gribat saņemt atbildi. Iesnieguma tekstam jābūt iespējami īsam un konkrētam, tajā jāmin tikai tie fakti, kas atklāj problēmas būtību. Domu jācenšas izteikt skaidri un vienkārši, lai nerastos pārpratumi.
Iesniegums var būt rakstīts arī ar roku, taču rokrakstam jābūt salasāmam. Nedrīkst dzēst vai ar korektoru aizkrāsot atsevišķus vārdus. Saskaņā ar Valodu likumu iesniegums rakstāms valsts valodā, ievērojot pareizrakstības normas.
Ja iesniegumam pievienojat vēl kādus dokumentus, pēc pamatteksta uzrakstīšanas jāuzraksta: — Pielikumā — un jānosauc visi pievienotie dokumenti. Iesniegums jāparaksta un jānorāda tā uzrakstīšanas datums.
Rakstiet iesniegumu divos eksemplāros — otrais eksemplārs noderēs, iesniedzot iesniegumu.

Iesniegšanas kārtība
Ar uzrakstīto iesniegumu jādodas uz attiecīgo iestādi. Tur to reģistrēs speciāli iekārtotā informācijas nesējā — kartotēkā, žurnālā, datora datu bāzē. Jūsu iesniegums saņems reģistrācijas numuru, kas tiks norādīts uz iesnieguma lapas apakšējā labajā stūrī. Palūdziet, lai šādu numuru uzraksta arī uz otra iesnieguma eksemplāra, kas paliks pie jums. Šo eksemplāru tad arī jāsaglabā līdz tam laikam, kamēr jūs interesējošā problēma tiks atrisināta. Dokumenta reģistrācija neļaus nevienai valsts vai pašvaldības iestādei izvairīties no rakstiskas atbildes likumā paredzētajā termiņā.

Iesnieguma izskatīšanas laiks
Atbildes sagatavošanai (ja vien nav nepieciešamas papildus pārbaudes) likums noteicis 15 dienas. Šai laikā jums jāsaņem oficiāla atbilde uz iestādes veidlapas. Ja uz iesnieguma bija vairāki paraksti, atbildi saņems tas, kura vārds ierakstīts pirmais.
Ja nepieciešamas papildus pārbaudes, iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 30 dienām, jūs iepriekš par to brīdinot.
Ja jautājumu, ar kuriem jūs vērsāties kādā iestādē, izskatīšana nav tās kompetencē, jūsu iesniegums 7 dienu laikā tiek pārsūtīts citai, kas ar attiecīgiem jautājumiem nodarbojas. Arī par to jūs tiksiet informēts. Atbildes vēstulē jabūt norādītam tās izsūtīšanas datumam, adresātam (tātad jūsu vārdam, uzvārdam), skaidri izklāstītam pieņemtajam lēmumam un pamatojumam, kādēļ tāds ir pieņemts, kā arī likumam, uz kura pamata sagatavota atbilde, un personas, kas atbildi gatavoja, vārdam, uzvārdam, ieņemamajam amatam. Šai vēstulē vēl arī jānorāda, kur un cik ilgā laikā jūs varat pārsūdzēt saņemto atbildi. To jums svarīgi zināt gadījumā, kad saņemtā atbilde jūs neapmierina.