PLESKAVAS APGABALA CIEMI GAIDA STRĀDĀTGRIBĒTĀJUS

2006. gadā ar prezidenta dekrētu Krievijā tika pieņemta programma tautiešu pārbraukšanas atpakaļ uz dzimteni veicināšanai. Tā bija izstrādāta ar tādu aprēķinu, lai turpmāko sešu gadu laikā piesaistītu cilvēkus reti apdzīvotajiem Krievijas reģioniem. Jaunu cilvēku nevēlēšanās dzīvot laukos un pārcelšanās uz lielajām pilsētām ir problēma ne tikai pie mums, Latvijā.

Uz Latvijā valdošās krīzes un aizvien pieaugošā bezdarba fona šis aicinājums var kļūt par vienu no iespējām dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lai gan brīdinām no pārsteidzīgu lēmumu pieņem­šanas, izvēloties pārcelšanos pat uz mentalitātes ziņā tik tuvu valsti. Ne jau vienmēr pārceļo­tājiem apsolītais piepildās īstenībā.

Šīs tautiešu pārbraukšanas programmas īstenošanā piedalās aptuveni 20 Krievijas reģionu, tai skaitā Kaļiņingradas, Kurskas, Novosibirskas un Ņižņijnov­gorodas apgabali. Katrs no tiem piedāvā savu programmu ar tai raksturīgajām īpatnībām.

Gribu uzsvērt, ka pārcelšanos piedāvā arī nelielas pilsētas un ciemi. Ja negribēsies doties kur tālu Krievijas plašumos, var izmantot Latvijas un Krievijas vienošanos par pārcelšanās pro­cesa regulēšanu. Tad var apmes­ties arī lielajās pilsētās, taču ar noteikumu, ka tur ir dzīvojamā platība vai radinieki, kuri gatavi piedāvāt reģistrāciju. Šī program­ma var noderēt pensionāriem vai arī cilvēkiem, kuri vēlas atgriez­ties dzimtenē, lai apvienotos ar saviem tuvi­niekiem (radiem). Tādā gadījumā ir iespēja vest pāri robežai savas personiskās mantas, ieskaitot automašīnu, bez muitas nodevu nomaksas.

Jaunajiem un  spēcīgajiem

Programma, par kuru runāsim, ir izstrādāta, domājot par cilvēkiem darbspējīgā vecumā. Pensionāri tajā var iesaistīties tikai pārceļojošās ģimenes locekļu statusā.

Programmas plusi — cilvēks saņem pabalstu, kas palīdz iekārtoties jaunajā dzīves vietā. Atkarībā no izvēlētā reģiona un vietas pabalsts var svārstīties robežās no 40 līdz 120 tūkst. rubļu vienam programmas dalībniekam un 15 — 40 tūkst. rubļu — katram ģimenes locek­lim. Turklāt tiek kompensēti ar pārcelšanos saistītie izdevumi, t.sk. arī mantu pārvešana.

Ja kādu ir ieinteresējusi šī pārbraukšanas iespēja, iesakām vērsties Krievijas vēstniecībā, lai tur saņemtu izsmeļošu infor­māciju. Tur arī katram būs jāaiz­pilda anketa ar ziņām par sevi.

Šādos gadījumos ļoti no svara ir iespējamais nākamais darbs un dzīvesvieta. Vēstniecībā jums būs iespēja iepazīties ar vakanču sarakstu tai reģionā, uz kuru vēlaties pārcelties, un uzzināt par dzīvošanas apstākļiem. Lai neiekļūtu kādā kļūmīgā situācijā, jau iepriekš sazinieties paši ar nākamo darba devēju, pārrunājiet par darbu un saņemiet no viņa garantijas vēstuli, ka jums tiks rezervēts tieši šis darbs. Sagatavošanās pārbraukšanai un arī pats pār­celšanās process var aizņemt pat pusgadu. Jāno­dro­šinās, lai nebūtu tā, ka jūs aizbraucat, bet apsolītā vieta jau aizņemta. Nebū­tu par ļaunu arī pašam iepriekš aizbraukt un apskatīties, kāds dzīvoklis tiek piedāvāts. Varbūt tur ir kopmītnes vai dienesta dzīvokļi un māja, varbūt pirms ievākšanās tajā nepieciešams remonts.

Krievija  gatava piešķirt  pilsonību

Vēl viens ne mazāk svarīgs jautājums — pilsonība. Pro­grammas dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt Krievijas pilsonību. Taču tas nenozīmē, ka pilsonība jāpieņem noteikti.

Apskatīsim vairākus variantus.

Pārcelties plāno nepilsonis. Viņš var jau iepriekš tepat Latvijā saņemt Krievijas pilsoņa pasi, saprotams, pirms tam veicot nepieciešamās procedūras. Tad viņam nenāksies formēt pagaidu uzturēšanās atļauju Krievijā. Bet var arī pilsonības piešķiršanas procedūru noformēt jau Krievijā.

Ja pārcelsies Latvijas pilsonis, bez pagaidu uzturēšanās atļaujas nu nekādi neiztikt. Ar atbilstošu iesniegumu var vērsties vēstnie­cībā. Ja piekrišana uzturēšanās atļaujas saņemšanai tiks dota pirms pārcelšanās, uzreiz pēc iebraukšanas Krievijā un vēršanās Federālajā migrācijas dienestā pagaidu uzturēšanās atļauja tiks noformēta 7 dienu laikā. Jau nākamajā dienā pēc tās noformēšanas var iesniegt doku­mentus pilsonības saņemšanai. Pārbraucējiem ir iespēja saņemt pilsonību visīsākajos termiņos, nevis parastajā kārtībā.

Slaucējas  un  traktoristi — vispieprasītākie

Pavisam nesen arī Pleskavas apgabalā sāka darboties šī pārcelšanās programma. To tad arī izmantosim ilustrēšanai. Pārcelšanās projekta nosaukums — Pleskavas puses ciems. Izvēlei tiek piedāvāti 12 rajoni: Beža­nickas, Dedovičskas, Dnovas, Kuņjas, Lokņas, Novorževas, No­vosokoļņiku, Ostrovas, Pleska­vas, Pustoškas, Puškinogorskas, Strugokrasnenskas. Kā redzat, šo programmu Pleskavas apgabala vadība cer izmantot kā vienu no iespējām sasāpējušās kadru problēmas risināšanai.

Prasības pārceļotājiem: ve­cums — vismaz 18 gadu, darb­spējīgs, ir kvalifikācija un darba pieredze tādā līmenī, lai varētu pildīt jaunos darba pienākumus, krievu valodas runas un rakstu prasme, kas ir pietiekama, lai adaptētos jaunajā vidē. Šīs pra­sības ir obligātas pārceļotājam, bet ne viņa ģimenes locekļiem. Programmas dalībniekam tiek izmaksāta pārcelšanās nauda 60 tūkst. rubļu apmērā, bet katram viņa ģimenes loceklim — 20 tūkst. rubļu apmērā. Vēl paredzēta pārcel­šanās izdevumu (ceļš, valsts nodevas par dokumentu noformēšanu u.c.) kompensācija.

Kādi darbi tiek piedāvāti? Pamatā kolhozos un lauksaim­niecības uzņēmumos. Īpaši pie­prasīti ir traktoristi, mehanizatori, slaucējas, zootehniķi. Laukos algas ir zemas, un vietējā jau­natne dodas uz pilsētām. Lai gan — kā nu kuram šķiet. Domājiet paši, vai piedāvātā alga jums liekas piemērota un laba.

Mūsu redakcijā ir saraksts par vakancēm uz š.g. 15. janvāri, kas tiek piedāvātas pārbraucējiem.

Lasām. Lauksaimnieciskās ražošanas kooperatīvs (LRK) Dvorci, kas atrodas Bežanickas rajona Dvorcu ciemā. Vajadzīgi divi mehanizatori un divi lopkopēji. Alga — 8 tūkst. rubļu.

LRK Dubrovka (Dedovičskas raj.) — vajadzīgs galvenais agro­noms, galvenais zootehniķis, galvenais inženieris ar algu 6300 rubļu katram, kā arī inženieris elektriķis un veterinārs ar algu 4330 dubļu katram.

LRK Znamja gatavs uzņemt divus traktoristus ar algu 7 tūkst. rubļu mēnesī.

Kolhozam Krasnoje znamja (Novosokoļņiku raj.) vajadzīgas slaucējas un mehanizatori, mēnešalga — 8 tūkst. rubļu.

Intereses labad ielūkojāmies Pleskavas apgabala saitos, kur tiek izvietoti sludinājumi ar darba piedāvājumiem. Apgabala pilsētās tiek piedāvāts darbs ar algu, sākot no 10 tūkst. rubļu. Piemēram, kasierei piedāvā algu 13 tūkst. rubļu, palīgstrādniekam būvdarbos — 15 tūkst. rubļu. Ir pietiekami daudz brīvu darba vietu arī municipālajās un valsts struktūrās. Tiesa, KF pilsonība — obligāta.

Bet nu par piedāvāto dzīvoja­mo platību šais kolhozos. Dzīvošanas jautājums līdz galam nav izstrādāts. Atkal pievērsīsi­mies jau pieminētajam sarakstam. Lasām. Piedāvā vienģimenes dzīvojamo māju. Nepieciešams kosmētiskais remonts. Dzīvoja­mā māja, nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvoklis ar krāsns apkuri, vajadzīgs remonts. Un tādā garā. Labākajā gadījumā raksta — dzīvoklis, bet nenorāda neko tuvāk. Tādēļ svarīgi ir pašam aizbraukt un apskatīties, ko īsti nozīmē šis kosmētiskais remonts.

Sergejs  TIMOFEJEVS

Publicēts laikrakstā „Ludzas Zeme” 2011.gada 22. februārī. Pārpublicējot un citādi izmantojot – atsauce obligāta.